Zrównoważony rozwój

Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie zrównoważonego biznesu

Główne działania biznesowe w jakie jesteśmy zaangażowani mają istotny wpływ na środowisko. Dlatego szczególne znaczenie dla nas mają wiedza, zrozumienie i próba zredukowania konsekwencji tego wpływu na przyrodę i społeczeństwo. Zdefiniowaliśmy trzy podstawowe filary działań i skoncentrowaliśmy nasze wysiłki wokół nich.

Skupienie uwagi na środowisku

Globalne ocieplenie i emisje dwutlenku węgla są powszechnie używanymi terminami w naszych czasach. Sektory przemysłu takie jak transport i logistyka przyczyniają się w największej mierze do zwiększenia emisji. Dlatego właśnie postawiliśmy sobie za cel by zwiększyć naszą efektywność energetyczną osiągając niższe poziomy emisji dwutlenku węgla w strefach naszej działalności. Ponadto, skoncentrowaliśmy się na bardziej zielonej logistyce rozbudowując sieć intermodalną bazującą na rozwiązaniach kolejowych. Planujemy rozwijać nasze ekologiczne usługi oferując transport morski.

Nie zapominamy o drobnych krokach, którymi codziennie możemy przyczyniać się do ochrony środowiska: recycling papieru, plastiku i tektury w naszych biurach.

Etyka biznesowa

Długoterminowe partnerstwo nie jest możliwe bez przejrzystości, zaufania i szacunku. Mamy zero tolerancji wobec korupcji. Nasz kodeks etyczny zapewnia, że nasze zespoły są w pełni świadome, podzielają i stosują zasady naszej etyki biznesowej w relacjach z klientami, partnerami i dostawcami.

Środowisko pracy

Nasz biznes i tym samym sukces jest bezpośrednim wynikiem pracy naszych ludzi. Zbudowaliśmy i cały czas wspieramy środowisko pracy, otwarte na różnorodność, wspierające rozwój zawodowy i osobisty, otwarte na dialog z pracownikami. Wszystkie wymogi rynku i standardy bezpieczeństwa są spełniane i stosowane.